พช.ท่าใหม่ และภาคีเครือข่าย ร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นางดรุณี อำลอย พัฒนาการอำเภอท่าใหม่ มอบหมายนางสาวอิสริยา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร และอาสาพัฒนา พร้อมด้วย ตัวแทนผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในกิจกรรมริเริ่มระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำเครือข่ายในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ และนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติการงานพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
        โดยมีนายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี
(Visited 13 times, 1 visits today)