สพอ.ท่าใหม่..ขอเชิญชวนทุกท่าน สวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และเชิดชูอัตลักษณ์ผ้าไทย “ผ้าไทย..ใส่ให้สนุก สืบสาน อนุรักษ์ ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

(Visited 8 times, 1 visits today)