ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เข้าชม 13 ครั้ง

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าหลวง (ชั้น ๒)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าหลวงจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เพื่อพิจารณาโครงการ ๕ โครงการ ประกอบด้วย เงินอุดหนุน ๔ โครงการ และเงินทุนหมุนเวียนจำนวน ๑ โครงการ โดยมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ

ทั้งนี้ นายกองตรี นพดล แก้วประกิจ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอท่าหลวง เป็นประธานการประชุม

และนายนรินทร์ เต็มราม พัฒนาการอำเภอท่าหลวง ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม

ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติทั้ง ๕ โครงการ วงเงินรวม ๑๑๖,๗๓๓.๐๐ บาท

(Visited 13 times, 1 visits today)