ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวดาราเนตร บุญนารักษ์

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าหลวงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าหลวง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564