ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนรินทร์ เต็มราม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าหลวงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าหลวง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564