ประชาสัมพันธ์การขอรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มผช.) ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด

การประกวดเว็บไซด์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอดีเด่น ปี 2561

ดาวน์โหลด

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

ดาวน์โหลด

การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด