โครงสร้างบุคคลากร

ว่าที่ร้อยตรีอัครพล จิตจักร์

พัฒนาการอำเภอท่าลี่

นางสาวกาญจนา แฉ่งสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัตติมา โสภารักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายคำรณ คำมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 873 times, 1 visits today)