ประวัติความเป็นมา

คำขวัญ อำเภอท่าลี่
พระธาตุสัจจะเป็นศักดิ์ศรี  เมืองคนดีมีคุณธรรม  มะค่ายักษ์สูงใหญ่  แก่งโตนน้ำใส  น้ำตกห้วยไค้สูงชัน  อุดมพืชพันธุ์นานา  สมญาว่า "แผ่นดินทอง"

อำเภอท่าลี่  มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยใดสืบได้ความไม่แน่ชัดมีผู้เล่าต่อๆกันมาว่าชาวอำเภอท่าลี่ อพยพมาจากพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์บ้างจากเมืองปากลายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ้างมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมน้ำคานเป็นแหล่งน้ำที่มีปลาอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีเครื่องดักจับปลาอยู่ชนิดหนึ่งที่สานด้วยไม้ไผ่เรียกชื่อว่าลีหรือหลี่ จากนั้นก็มีราษฎรจากท้องถิ่นอื่นได้อพยพเข้ามาอยู่บ้านท่าลี่มากขึ้น ตามลำดับจึงได้ชื่อว่าบ้านลี่หรือบ้านท่าลี่และได้ตั้งเป็นอำเภอท่าลี่ขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2432  มีราชบุตรเป็นผู้ปกครองอำเภอท่าลี่เป็นคนแรกจึงถือว่าเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอท่าลี่ 

เมื่อปี พ.ศ. 2440 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการปกครองตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ ร.ศ.116  ขึ้นเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลโดยการแบ่งการปกครองเป็น  3 อำเภอ คือ อำเภอกุดป่อง (อำเภอเมืองเลยปัจจุบัน)อำเภอท่าลี่และอำเภอนากอก(เสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ.2446 ปัจจุบัน เป็นอำเภอ หนึ่งของจังหวัดลานช้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) เมืองเลยขึ้นกับมลฑลอุดร

เมื่อปี พ.ศ.2442 ได้มีการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดเลยขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเลยได้เปลี่ยนชื่อ“เมืองเลย” เป็น”บริเวณน้ำเลย”  เมื่อ พ.ศ. 2449 – 2450 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “บริเวณน้ำเลย” เป็น “บริเวณน้ำเหือง” โดยแบ่งเขต การปกครองออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอกุดป่อง อำเภอท่าลี่ อำเภออาฮี ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 มกราคม 2450  ให้ยกเลิก ” บริเวณน้ำเหือง” ให้เป็น “เมืองเลย” กำหนดให้เขตประเทศ  เพียงริมฝั่งน้ำเหืองเท่านั้นอำเภออาฮีซึ่งติดกับน้ำเหืองยุบเป็นเพียงตำบลอาฮีซึ่งขึ้นตรงกับอำเเภอท่าลี่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในปี พ.ศ.2476  ได้ยกเลิกการปกครองตามแบบมณฑลเทศาภิบาลมาเป็นแบบบริหารราช การส่วนภูมิภาคแทนโดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านตามลำดับอำเภอท่าลี่ จึงมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอท่าลี่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเชียงคานและอำเภอเมืองเลย

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูเรือ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอท่าลี่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่

1.ท่าลี่(Tha Li)   9 หมู่บ้าน

2.หนองผือ(Nong Phue)   10 หมู่บ้าน

3.อาฮี(A Hi)   6 หมู่บ้าน

4.น้ำแคม(Nam Khaem)   6 หมู่บ้าน

5.โคกใหญ่(Khok Yai)   5 หมู่บ้าน

6.น้ำทูน(Nam Thun)   5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอท่าลี่ประกอบด้วยองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลท่าลี่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าลี่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าลี่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าลี่)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองผือทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอาฮีและตำบลน้ำทูนทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำแคมทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกใหญ่ทั้งตำบล

(Visited 5,769 times, 1 visits today)