อัพเดทความคืบหน้า โคกหนองนา แปลงที่ 2

อัพเดทความคืบหน้าของ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงที่ 3 แปลงแปลงนางมะลิวรรณ อัญชำนาญ  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

(Visited 7 times, 1 visits today)