การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ว่าที่ร้อยตรี อัครพล จิตจักร์ พัฒนาการอำเภอท่าลี่ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาพิเศษ ในหัวข้อ ” การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยภายในงาน มีทั้งการแจกของรางวัลสำหรับผู้ร่วมงานและบรรยายเกี่ยวกับหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยกตัวอย่างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”มาเป็นตัวอย่างสำหรับการบรรยาย

(Visited 7 times, 1 visits today)