รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) อำเภอถลาง

รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) อำเภอถลาง จำนวน ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. บ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว
VDR บ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4
2. บ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร
VDR ม.5 ต.ศรีสุนทร (2560)
3. บ้านอ่าวกุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าคลอก
VDR อ่าวกุ้ง 2560
4. บ้านดอน หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี
VDR.ม.4เทพฯ ปี 60

(Visited 49 times, 1 visits today)