โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ตำบลไม้ขาว

@พช.ถลาง วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 นายพุฒินันท์ เก [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

@พช.ถลาง วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564 พช.ถลาง จัดกิ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 จังหวัดภูเก็ต

@พช.ถลาง วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 พช.ถลาง จัดกิจก [...]

อ่านต่อ

การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน / ชุมชนเพชรลัดดา ชุมชนบ้านนาใน ชุมชนบ้านเหรียง และชุมชนพฤกษาวิลล์ ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ร่วมเวทีประชาคมใ [...]

อ่านต่อ