ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหาความต้องการรวมทั้งมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

@พช.ถลาง วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 🌹นายพุฒินันท [...]

อ่านต่อ