โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม “ฝึกอาชีพผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติฯ”

@พช.ถลาง วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 นางมุกดา หลิมนุกูล [...]

อ่านต่อ

ติดตามและสนับการดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

@พช.ถลาง วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 นายพุฒินันท์ เกษทอ [...]

อ่านต่อ