โครงสร้างบุคคลากร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพุฒินันท์ เกษทองมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอถลาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจินตนา แนมใส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนพณัช เพ็ญวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสาลิกา มัฉการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายณฤทธิ์ พรหมดวง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวจันทนา อินตัน

อาสาพัฒนา รุ่นที่ 72

นายภคพล อุ้ยราศี

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายภุชเคนทร์ สิทธิดำรงค์

ลูกจ้างเหมาบริการ

(Visited 364 times, 1 visits today)