ประวัติความเป็นมา

อำเภอถลางแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตำบลเทพกระษัตรี   11 หมู่บ้าน
2. ตำบลศรีสุนทร    8 หมู่บ้าน
3. ตำบลเชิงทะเล    6 หมู่บ้าน
4. ตำบลป่าคลอก    9 หมู่บ้าน
5. ตำบลไม้ขาว    7 หมู่บ้าน
6. ตำบลสาคู    5 หมู่บ้าน
(Visited 861 times, 1 visits today)