ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

@พช.ถลาง วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวัฒน์ ชื่น [...]

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ระดับอำเภอ

@พช.ถลาง 08.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [...]

อ่านต่อ

ตัวแทนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนร่วมเข้าอบรมออนไลน์ในโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ

@พช.ถลาง วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายพุฒินันท์ เกษทอ [...]

อ่านต่อ

เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลศรีสุนทร และขอความร่วมมือในการตรวจสอบคนยากจนในตำบลศรีสุนทร

@พช.ถลาง วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายพุฒินันท์ เกษทอ [...]

อ่านต่อ