ดำเนินการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอำเภอถลาง

@พช.ถลาง วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 นายพุฒินันท์ เกษทอ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมน​ และเร่งรัด​การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. โดยประสานผู้นำ​จัดหาอาสาสมัครเพิ่มเติมและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล พร้อมกับแนะนำการใช้ระบบบันทึกข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ตำบลศรีสุนทร

@พช.ถลาง วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายพุฒินันท์ เกษท [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. และวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล พร้อมกับแนะนำการใช้ระบบบันทึกข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายพุฒินันท์ เกษทองม [...]

อ่านต่อ