ติดตามและสนับการดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

@พช.ถลาง
🗓วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564
🎈นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง มอบหมาย นางสาวสาลิกา มัฉการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง
❄ติดตามและสนับการดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
👉 กลุ่มสัมมาชีพบ้านผักฉีด : ตัดเย็บผ้าปาเต๊ะเป็นกระโปรงที่สวยงามเพื่อใส่ในโอกาสต่างๆ ซึ่งจะได้ส่งเสริมเป็นกลุ่มอาชีพ และสนับสนุนให้ลงทะเบียน OTOP ต่อไป
🎯ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านผักฉีด หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
# We❤️ CD Phuket
(Visited 15 times, 1 visits today)