ติดตามการดำเนินงานและนิเทศงานพัฒนาชุมชน การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ ข้อมูล กชช2ค. ประจำปี 2564

@พช.ถลาง วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 09.00 น. นางมุกดา [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564

@พช.ถลาง วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 นายพุฒินันท์ เกษทอ [...]

อ่านต่อ

ดำเนินโครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด – 19 โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชดำเนินโครงการฯ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting

@พช.ถลาง วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 นายพุฒินันท์ เก [...]

อ่านต่อ

ร่วมมือกับเจ้าของแปลงต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ตำบลป่าคลอก

@พช.ถลาง วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายพุฒินันท์ เกษท [...]

อ่านต่อ

ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.2ค ผ่านระบบ TV พช.

@พช.ถลาง วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 นายพุฒินันท์ เกษท [...]

อ่านต่อ

ติดตามและสนับการดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

@พช.ถลาง วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 นายพุฒินันท์ เกษทอ [...]

อ่านต่อ