การประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

@พช.ถลาง

🗓วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
🪴นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง ประธานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
🍀โดยนายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง ได้ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔)
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)
3. การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ
4. การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา พช. ภูเก็ต” ที่จะดำเนินการวันที่ 9 , 15, 16 กรกฎาคม นี้
🍭ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง ชั้น 2 อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We❤️ CD Phuke

 

(Visited 71 times, 1 visits today)