วางแผนเตรียมการขุดปรับพื้นที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.ภูเก็ต” ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง : ฝนตกเราก็ลุย วันที่ 1 เม.ย. 2564 🌼นายพุฒินัน [...]

อ่านต่อ

การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลสาคู ไม้ขาว และตำบลป่าคลอก

@พช.ถลาง วันนี้ 31 มีนาคม 2564 🌹นายพุฒินันท์ เกษทองมา พ [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี (งบเงินอุดหนุน) ตามโครงการ การถ่ายทอดภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ขนมไทย ตำบลเชิงทะเล

@ พช.ถลาง วันที่ 30 มีนาคม 2564 🍀นายพุฒินันท์ เกษทองมา [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลป่าคลอก

@พช.ถลาง วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 🌹นายพุฒินันท์ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ประสานงานครัวเรือนที่สนใจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลสาคู

@พช.ถลาง วันที่ 26 มีนาคม 2564 🌸 นางธนาพร ไฝพรม ผู้อำนว [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเทพกระษัตรี

@พช.ถลาง วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 🌹นายพุฒินันท์ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลศรีสุนทร

@พช.ถลาง วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 🌹นายพุฒินันท์ เก [...]

อ่านต่อ

ขอขอบคุณ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลป่าคลอก ที่ให้การสนับสนุนบัวชม และร่วมลงมือปลูกให้มีความสวยงาม

🙏🏻 ขอขอบคุณ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลป่าคลอก [...]

อ่านต่อ