การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@พช.ถลาง
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
เวลา 13:30 น.
🌸นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง มอบหมายให้ นางจินตนา แนมใส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรประจำตำบล) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง
🌸ร่วมประชุมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลศรีสุนทร พิจารณากลั่นกรองโครงการ (เงินกู้) ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลศรีสุนทร แนะนำการเขียนโครงการ การประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกโดยมีสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมประชุมทุกหมู่บ้านในตำบลศรีสุนทร
🔺ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
# We CD Phuket

(Visited 21 times, 1 visits today)