โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

@พช.ถลาง
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เวลา 11:00 น.
🌸นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง มอบหมายให้ นางจินตนา แนมใส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง และ ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
🌸ลงพื้นครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (HLM) (นายแนบ สินทอง) แนะนำลูกจ้างเหมาบริการฯ และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบระดับครัวเรือน ต่อไป
🔺ณ พื้นที่เป้าหมาย หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
# We ❤️ CD Phuket

(Visited 30 times, 1 visits today)