ทาง…ที่เดินตามวิถีชีวิตของชุมชน “ปลาแดดเดียว”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง โดยนางวรรณนิดา หนูคง พัฒนากรประจำตำบลป่าคลอก จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าคลอก … ต่อยอดกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน การทำปลาแดดเดียวในพื้นที่ วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวประมงเกิดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

(Visited 107 times, 1 visits today)