โครงสร้างบุคคลากร

นางศุภวรรณ พงษ์นุ่มกุล พัฒนาการอำเภอท่าคันโท

นายวิเชียร ทบด้าน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลท่ายางอู้ม และตำบลนาตาล

นางสาวสายบัว อุ่นทะยา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาการ
รับผิดชอบตำบลดงสมบูรณ์ และตำบลกุดจิก

นางสาวสิริอร ทองดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกุงเก่า และท่าคันโท

(Visited 178 times, 1 visits today)