นางศุภวรรณ พงษ์นุ่มกุล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าคันโท

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย thakhantho วันที่ 03 มี.ค. 2564

ลงพื้นที่สำรวจและวัดพื้นที่พร้อมให้ครัวเรือนเลือกแบบปรับรูปแบบแปลงที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย thakhantho วันที่ 03 มี.ค. 2564

สตรีดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 1 คน และสตรีดีเด่นระดับตำบล จำนวน 6 คน เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าคันโท โด [...]