ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าคันโท

ตำแหน่งอำเภอท่าคันโท

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน