ประวัติความเป็นมา

ประวัติย่ออำเภอท้ายเหมือง

อำเภอท้ายเหมือง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพังงา ในอดีตขึ้นอยู่กับ อำเภอทุ่งมะพร้าว ซึ่งที่ทำการตั้งอยู่ ณ ตำบลทุ่งมะพร้าวในปัจจุบันนี้

อดีต ชุมชนละแวกนี้ เกิดขึ้นมาจากแรงผลักดันทางด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ จากที่รัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ชาวจีน เข้ามาประกอบอาชีพทำเหมืองแร่บริเวณภาคใต้ชายฝั่งตะวันตก ไล่มาตั้งแต่ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต เป็นต้น ดังนั้นชาวจีนกลุ่มหนึ่งได้เดินทางมาทำเหมืองแร่ในดินแดนแถบนี้ ประชาชนส่วนหนึ่งก็ได้เข้าตั้งถิ่นฐานบ้านช่องบริเวณท้ายรางเหมืองแร่นั้น เพื่อประกอบอาชีพร่อนแร่หาเลี้ยงชีพ จากเหตุนี้เอง ชุมชนมีพัฒนาการเรื่อยมา มีการขยายตัวของชุมชนขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นตำบลๆ หนึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของอำเภอทุ่งมะพร้าว

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ชุมชนท้ายเหมืองมีการขยายตัวมากขึ้น ทางราชการจึงยกฐานะตำบลท้ายเหมืองขึ้นเป็น กิ่งอำเภอท้ายเหมือง ขึ้นต่ออำเภอทุ่งมะพร้าว

ภายหลังมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ให้เปลี่ยนชื่ออำเภอทุ่งมะพร้าว มาเป็นอำเภอท้ายเหมือง ปรับลดฐานะอำเภอทุ่งมะพร้าวเดิม เป็นกิ่งอำเภอทุ่งมะพร้าว โดยให้อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของอำเภอท้ายเหมือง

จนกระทั่ง วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ทางราชการพิจารณาเห็นว่า กิ่งอำเภอทุ่งมะพร้าวมีปริมาณงานน้อย อีกทั้งมีที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอำเภอท้ายเหมืองมากนัก ประกอบกับการคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น จึงยุบกิ่งอำเภอทุ่งมะพร้าวเป็นตำบลทุ่งมะพร้าวตั้งแต่นั้นมา

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอท้ายเหมืองตั้งอยู่ทางทิศของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอท้ายเหมืองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน ได้แก่

 
1. ท้ายเหมือง       (Thai Mueang)       9 หมู่บ้าน  
2. นาเตย       (Na Toei)       9 หมู่บ้าน  
3. บางทอง       (Bang Thong)       7 หมู่บ้าน  
4. ทุ่งมะพร้าว       (Thung Maphrao)       11 หมู่บ้าน  
5. ลำภี       (Lam Phi)       7 หมู่บ้าน  
6. ลำแก่น       (Lam Kaen)       6 หมู่บ้าน  
แผนที่

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอท้ายเหมืองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลท้ายเหมือง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท้ายเหมือง
  • เทศบาลตำบลลำแก่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำแก่นทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท้ายเหมือง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท้ายเหมือง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเตยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางทองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งมะพร้าวทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำภีทั้งตำบล
(Visited 1,945 times, 1 visits today)