โครงสร้างบุคคลากร

นางสารภี จีนไทย

พัฒนาการอำเภอท่าฉาง

นางสาวรัตติกร จงจิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาววีนัสฐกา วรภัณฑ์วิศิษฎ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสามนต์ ชัยเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 557 times, 1 visits today)