ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

คำว่าท่าฉาง มาจากคำว่า "ท่า" หมายถึงท่าน้ำริมคลองริมแม่น้ำ "ฉาง" หมายถึงฉางข้าวที่เก็บรวบรวมข้าวเพื่อจัดส่งเป็นสวยหรืออากร ราษฏรจึงรวมเรียกพื้นที่รวบรวมข้างแห่งนี้ว่า"ท่าฉาง" จนถึงปัจจุบัน และใช้เป็นชื่อของอำเภอท่าฉาง และตำบลท่าฉางด้วย

พื้นที่

ตำบลท่าฉางตั้งอยู่ทางตอนใต้ของที่ว่าการอำเภอ มีคลองท่าฉางเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลอ่าวไทย สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดเทจากตะวันตกสู่ชายฝังทะเลด้านตะวันออก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ทิสตะวันออก ติดกับ อ่าวบ้านดอน (อ่าวไทย)
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.เสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา/ทำสวน/ทำไร่/ประมง (เลี้ยงกุ้งและประมงชายฝั่ง)
อาชีพเสริม ค้าขาย/รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 624 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 595 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 94.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ทางรถไฟสายใต้
2. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4112 ตอนพุนพิน-ไชยา
3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตัดผ่านด้านตะวันตกของตำบล
4. ทางเครื่องบิน ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติสุราษฏร์ธานี 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กะปิ,น้ำตาลโตนด,ไข่เค็ม,หอยแครง

(Visited 1,116 times, 2 visits today)