“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง”

วันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอท่าฉาง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง ตัวแทนจาก สทบ.เขต 9 นายถาวร ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล ทั้ง 6 ตำบล สาระการประชุม เป็นการติดตามความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และการจัดทำงบการเงินต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งอำเภอท่าฉาง มีกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด 46 กองทุน ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล 6 กองทุน ในการนี้นายสุกิจ มีพริ้ง ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการฯ และฝากภารกิจงานต่าง ๆ ของอำเภอ ท่าฉาง เพื่อบูรณาการทำงาน ให้พี่น้องประชาชนมีความสุข อันจะนำไปสู่ “ท่าฉางเมืองน่าอยู่ คนคุณภาพ”
ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง

(Visited 4 times, 1 visits today)