“บริการด้วยใจ ไปถึงบ้าน Day 2”

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายสุกิจ มีพริ้ง ในฐานะประธานคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) พร้อมด้วย นางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากฉลุย เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือ/อำนวยความสะดวกกลุ่มเปราะบางในการกรอกแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และลงทะเบียนทางเว็บไซต์ กลุ่มไม่มีครอบครัว (โสด) จำนวน 16 ราย กลุ่มมีครอบครัว จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มมีครอบครัวจะได้นำส่งเอกสารให้หน่วยบริการรับลงทะเบียนอัปโหลดเอกสารเข้าระบบต่อไป ในการนี้ นายสุกิจ มีพริ้ง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ และ ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แก่ทีมปฏิบัติการฯ เพื่อให้การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน
“อำเภอท่าฉาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ”
“เป้าหมาย ทุกคนกินอิ่ม นอนอุ่น”
ภาพ/ข่าว:ศจพ.อท่าฉาง

(Visited 9 times, 1 visits today)