“นายอำเภอท่าฉาง นำทีมพี่เลี้ยงบริการรับ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐถึงบ้าน”

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.20 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย (ศจพ.อ) พร้อมด้วย นางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง นำทีมพี่เลี้ยง และผู้นำชุมชน ออกบริการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 แก่ครัวเรือนเปราะบาง/ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลเขาถ่าน ตำบลท่าฉาง ซึ่งเป็นครัวเรือนเปราะบาง จากฐาน ข้อมูล TPMAP จำนวน 7 ราย ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ครัวเรือนเหล่านี้มีความยากลำบากที่ในการเดินทางมาลงทะเบียน ณ สถานที่รับลงลงทะเบียน ทั้งนี้อำเภอท่าฉางเปิดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 จุดได้แก่
1.ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง
2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.) สาขาท่าฉาง
3.ธนาคารออมสิน สาขาท่าฉาง
4.ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาท่าฉาง
อำเภอท่าฉาง มีประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น 26,758 คน
เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของอำเภอท่าฉาง ครอบคลุมทุกเป้าหมาย อำเภอท่าฉางได้ ดำเนินการดังนี้
– ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิ คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการ ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบทุกครัวเรือน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook , กลุ่มไลน์ กลุ่มต่าง ๆ,ผ่านผู้นำชุมชน ฯลฯ,
-ประชุม วางแผนการรับลงทะเบียนกับ ผู้รับผิดชอบ กับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และธนาคารทั้ง 3 แห่ง
-แจ้งที่ประชุม หน.ส่วนราชการ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ทั่วถึง
– บูรณาการกับท้องถิ่น ทั้ง 7 แห่ง ให้เปิดบริการรับลงทะเบียนแก่ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนโสด
– มอบส่วนราชการ/ทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ อำนวยความสะดวก แก่ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
-กรณีคนโสด ให้ลงทะเบียนผ่านเวบไซด์ 1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-กรณี มีครอบครัว เก็บข้อมูล เพื่อมาลงทะเบียนในระบบ
– กรณีผู้ป่วยติดเตียง ครัวเรือนเปราะบาง มอบทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
คาดว่าจะสามารถบริการให้พี่น้องประชาชนได้ครบและทั่วถึง ผู้มีสิทธิทุกคน ทุกครัวเรือน ภายในกำหนด
ตามนโยบาย “อำเภอท่าฉาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” เป้าหมาย ทุกคนกินอิ่ม นอนอุ่น”
ภาพ/ข่าว : ศจพ.อ. ท่าฉาง

(Visited 15 times, 1 visits today)