พช.ท่าฉาง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือน กันยายน 2565

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น ณ. ศาลาประชาคมโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็น ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอท่าฉาง ครั้งที่ 8/2565 โดยนางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง เข้าร่วมประชุม มีระเบียบวาระการประชุม นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้
1) มอบรางวัล จากกิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
-รางวัลชมเชย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” แก่บ้านหนองดูน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาถ่าน
-รางวัลชนะเลิศ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายดีเด่น แก่ นายเนติพงค์ พลภักดี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลคลองไทร
2) รายงานผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ)
3) รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
4) รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

#ท่าฉางเมืองน่าอยู่ คนคุณภาพ#

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง

(Visited 17 times, 1 visits today)