“ศจพ.อ.ท่าฉาง ระดมสรรพกำลัง แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย แก่ครัวเรือนเปราะบาง เป้าหมาย ทุกคนกินอิ่ม นอนอุ่น”

นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉางในฐานะประธานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.ท่าฉาง) ได้บูรณาการ ทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย แก่ครัวเรือนเปราะบาง โดยวันนี้วันพุธที่ 24 สิงหาคม2565 นายกรรณรงค์ เนียมมีศรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านคลองวัว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง ได้ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงและผู้นำชุมชนเทพื้นคอนกรีต แก่บ้านนางบุญช่วย วอทอง โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณคอนกรีต จำนวน 4 คิว จาก สจ.ไพรัช ต้อยแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำหรับ นางบุญช่วย วอทอง เป็นครัวเรือนจากฐานข้อมูล TPMAPตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่ในตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย และรายได้ ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหา ของ ศจพ.อ ท่าฉาง โดยนายสุกิจ มีพริ้ง ได้บูรณาการงบประมาณ กำลังจากทุกภาคส่วน ในการจัดสร้างบ้านหลังใหม่ โดยได้รับความเมตตา จากท่านพระครูสุภัทรธรรมโชติ รก.เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง หัวหน้าสำนักสงฆ์คลองวัว, นายกรรณรงค์ เนียมมีศรี ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีจิตศรัทธา ในอำเภอท่าฉาง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมมือในการก่อสร้าง วันนี้ได้เทคานเป็นที่เรียบร้อย การก่อสร้าง มีความก้าวหน้ามาตามลำดับ เพื่อเป้าหมายให้ครัวเรือนเปราะบาง มีความสุข อย่างยืนต่อไป

#อำเภอท่าฉาง จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง#

#เป้าหมาย ทุกคนกินอิ่ม นอนอุ่น#

ภาพ: นายมานิตย์ นาครอด ทีมพี่เลี้ยง
ข่าว : ศจพ.อ.ท่าฉาง

(Visited 10 times, 1 visits today)