“วันนี้ฤกษ์งาม ยามดี ลงเสาเอกบ้านครัวเรือนเปราะบาง วันที่ 9 เวลา 09.09 น.”

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.09 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.ท่าฉาง) พร้อมด้วย นายนิมิต วงษ์จินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง สาธารณสุขอำเภอท่าฉาง ปลัดอำเภอประจำตำบล พัฒนากรประจำตำบล และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเคยร่วมกันยกเสาเอกครัวเรือนนางบุญช่วย วอทอง บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเคย ครัวเรือนเปราะบาง มิติด้านความเป็นอยู่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านจากกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการเข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ สำนักสงฆ์คลองวัว จำนวน 9,475 บาท และได้รับการสนับสนุนปูนซีเมนต์คณะสงฆ์สำนักสงฆ์คลองวัว จำนวน 10 กระสอบ นายวรรณกร เนียมมีศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเคย สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน จำนวนประมาณ 80,000 บาท ใช้แรงงานจากชาวบ้านในพื้นที่ร่วมใจกันก่อสร้างบ้าน โดยอำเภอท่าฉางจะได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการระดมทุน เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จต่อไป #ท่าฉาง เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป้าหมายทุกคนกินอิ่ม นอนอุ่น#
ภาพ/ข่าว:สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง

(Visited 8 times, 1 visits today)