“ วัด ประชารัฐ สร้างสุข อำเภอท่าฉาง”

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 8.00 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในโครงการเข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน” พร้อมด้วย นางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน, ผู้นำ อช.,นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันรักษาศีล 5 เข้าวัด ปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์คลองวัว ม.4 ต.ท่าเคย กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 194 คน
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการนำปิ่นโตถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ผ้าอ้อม/แผ่นรองสำหรับผู้ใหญ่ ยารักษาโรค และตักบาตรปัจจัยในการจัดหาวัสดุก่อสร้างบ้านครัวเรือนเปราะบาง ครัวเรือนนางบุญช่วย วอทอง และร่วมรับฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูสุภัทรธรรมโชติ รักษาการเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง เจ้าคณะตำบลท่าฉาง หัวหน้าที่พักสงฆ์คลองวัว เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ และนำแนวคิด ๕ ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของวัด ส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมกับการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะทั้งทางด้านกายภาพ จิตใจ สังคม และปัญญา
เครือข่ายโคก หนอง นา พช.ท่าฉาง ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ (เอามื้อสามัคคี) ในพื้นที่แปลงโคก หนอง นา สำนักสงฆ์คลองวัว โดยการ ร่วมกันปล่อยหอยขม และปลูกบัว
ทั้งนี้ได้มีการออกให้บริการแก่ประชาชนของส่วนราชการต่างๆ อาทิเช่น รพ.สต.ท่าเคย ออกหน่วยบริการตรวจสารเคมีตกค้าง จำนวน 29 ราย, ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน 2 ราย, สัสดีอำเภอท่าฉาง รับขึ้นทะเบียนทหาร จำนวน 2 ราย, กองร้อย อส.อ.ท่าฉาง ที่ 19 บริการตัดผม จำนวน 15 ราย
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง ได้มีการบริการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และให้คำปรึกษา แนะนำ ในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 10 ราย และมีการจำหน่ายสินค้า OTOP จากเครือข่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อ.ท่าฉาง ได้แก่ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น, ไตปลาแห้ง และกลุ่มผักปลอดสารพิษ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากกิจกรรมครั้งนี้ OTOP เป็นจำนวน 3,750 บาท

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง

(Visited 6 times, 1 visits today)