“พช.ท่าฉาง ลงพื้นที่โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ศรีวิชัยแบรนด์”

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. 2565
นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง นางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอท่าฉาง ได้ให้การต้อนรับ นายธนิศร์ เลขานุกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยมเยียน/ติดตาม การดำเนินงานของผู้ประกอบการสินค้า OTOP อำเภอท่าฉาง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ศรีวิชัยแบรนด์
ในการนี้ นางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงาน OTOP อำเภอท่าฉาง อำนวยความสะดวกในการประสานงานและนำลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายทั้ง 7 กลุ่ม ของอำเภอท่าฉาง
การลงพื้นที่ตรวจราชการฯ ของนายธนิศร์ เลขานุกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ ได้สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ รวมทั้ง
ความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการฯ พร้อมหาแนวทางในการ แก้ไขปัญหาและพ้ฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งๆขึ้น
ผลที่ได้จากการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ ในครั้งนี้ เป็นการสร้าง ขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการฯ อีกทั้งผู้ประกอบการฯ ยังได้ข้อคิดและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของตนต่อไป
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง ขอขอบพระคุณสำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายธนิศร์ เลขานุกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอย่าสูง ที่ได้ลงติดตามผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ OTOP อ.ท่าฉาง
ด้วยความไกล้ชิดและความเป็นห่วงอย่างเป็นกันเองเสมอมา.
#ท่าฉางเมืองน่าอยู่ ผู้คนคุณภาพ#
ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง

(Visited 13 times, 1 visits today)