“พช.ท่าฉาง ลงพื้นที่ครัวเรือนเปราะบาง TPMAP เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม”

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. นางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นางสาววีนัสฐกา วรภัณฑ์วิศิษฎ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ครัวเรือนเปราะบาง TPMAP ณ บ้านบางปอ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง
โดยลงพื้นที่ครัวเรือน นางศรีประภา ชูสกุล ซึ่งเป็นผู้ป่วยดาวน์ซินโดรม ตกเกณฑ์ในมิติรายได้และสภาพความเป็นอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งขอรับความช่วยเหลือด้านเงินค่าอาหารและเครื่องนุ่งห่ม เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง

(Visited 4 times, 1 visits today)