“สพอ.ท่าฉาง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขับเคลื่อนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน”

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10,00 น. นางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนางสาวรัตติกร จงจิต พัฒนากรตำบลเขาถ่านดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน ณ บ้านไทรใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง โดยนางสารภี จีนไทย ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่มาของโครงการ แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 20 คน ดังนี้
– การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในแปลงนางจันทรา วิมล
– ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 2
– มอบเมล็ดพันธ์ุผัก ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อสร้างความมั่นคง ทางด้านอาหาร
ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง

(Visited 5 times, 1 visits today)