“ท่าฉาง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “

วันพฤหัสบดีที่10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.
นางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านไทรใหญ่ ม.6 ตำบลเขาถ่าน แก่ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 21 ครัวเรือนกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย
1.การบอกเล่าประสบการณ์และบรรยายพิเศษ จากครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา ปี 2564 จากนายสมหมาย ดำสุวรรณ บรรยายในหัวข้อ”ศาสตร์พระราชาและทฤษฎี 9 ข้อ” และนางสาวภมรศรี แขวงถลาง บรรยายในหัวข้อ”โคกหนองนา ในแบบของฉัน ”
2.ประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน GVH
3.ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน 24 ตัวชี้วัด
4.มอบบัญชีครัวเรือนและเมล็ดพันธ์ผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นธนาคารเมล็ดพันธ์ต่อไป
กิจกรรมในวันนี้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครัวเรือนเป้าหมาย 21ครัวเรือน เพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบ ต่อไป
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง

“ท่าฉางเมืองน่าอยู่ ผู้คนคุณภาพ”

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง

(Visited 29 times, 1 visits today)