ติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นายวิริยะ จินวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล ของนางเสาวณี ทับทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง เป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยนายวิริยะ จินวงศ์ ได้ให้กำลังใจแก่นางเสาวณี ทับทอง ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ให้สามารถเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมถึงต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน คน “โคก หนอง นา”

(Visited 68 times, 1 visits today)