พช.ท่าฉาง เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชน TO BE NUMBER ONE “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ☝🏻

วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นายนิสิต สะมาลา พัฒนาการอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม ชุมชน TO BE NUMBER ONE โดยได้แนะนำชี้แจง และทำความเข้าใจกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการสร้างการรับรู้ตระหนัก กับชุมชน เด็ก เยาวชน สมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบถึงแนวคิดหลักการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงานกิจกรรม ทั้งในภาพรวมที่เป็นประโยชน์ของหมู่บ้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจใช้สื่อดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้ เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกันสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญสำหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดใช้หลักการดำเนินงาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” สร้าง ศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่สนใจสร้างสุขและเกิดสุขสร้างเครือข่ายTO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพจะทำให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและ ยั่งยืน
ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้ ซึ่งได้ติดตามทั้งหมดจำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้
1. กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านอำดี หมู่ที่ 9 ตำบลเสวียด
2. หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านคชาธาร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง
3. กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านคลองหอ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไทร
อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Visited 14 times, 1 visits today)