พอ.ท่าฉาง ร่วมประชุมประจำเดือนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และรายงานตัวในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าฉาง

วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนิสิต สะมาลา พัฒนาการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 อำเภอท่าฉาง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานการประชุม และได้รายงานตัวต่อที่ประชุมในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าฉาง พร้อมนำข้อราชการงานพัฒนาชุมชน นำเรียนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รวมไปถึงการบริหารจัดการกองทุนชุมชน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(Visited 67 times, 1 visits today)