พอ.ท่าฉาง ร่วมประชุมหมู่บ้านในการคัดเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านนาลึก หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563 นายประเวศน์ ราชพิบูลย์ พัฒนาการอำเภอท่าฉาง/ที่ปรึกษาในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ตำบลคลองไทร ร่วมประชุมหมู่บ้านในการคัดเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านนาลึก หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร โดยได้ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำต่างๆ รวมไปถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2551 โดยมีนายธวัช สิทธิกูล ผู้ใหญ่บ้านนาลึก/ประธาน กม. และคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการประชุมคัดเลือกฯ
ณ ศาลาหมู่บ้านนาลึก หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Visited 37 times, 1 visits today)