การสำรวจชุมชนและระดมสมองแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายประเวศน์ ราชพิบูลย์ พัฒนาการอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ น.ส.นัยนา มากแก้วกุล นว.พช.ชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าเคย ร่วมประชุม การสำรวจชุมชนและระดมสมองแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาตำบลท่าเคย สนับสนุนการวิจัยจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมี นายเลอชาย สยังกูล ปลัดอาวุโสอำเภอท่าฉาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาฯ อบต.ท่าเคย
ดำเนินกระบวนการวิจัยโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยอาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช และคณะ ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐมาสนับสนุน กระบวนการพัฒนาอาชีพ ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง กระทั่งสามารถจัดการตนเองได้อย่างสำเร็จ ได้แก่ สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฏร์ธานี, สนง.พลังงานจังหวัด
พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐต่างๆในอำเภอท่าฉาง ได้แก่ อบต.ท่าเคย, เกษตรอำเภอ,สถานศึกษา ได้แก่ รร.วัดพระพรหม, รร.บ้านท่าแซะ, รร.บ้านคลองวัว
และสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าเคย ผู้ประสานการมีส่วนร่วมต่อภาคีภาครัฐและผู้นำชุมชน, ผู้นำกลุ่มอาชีพ และสมาชิกกลุ่มต่างๆ
(Visited 49 times, 1 visits today)