สพอ.ท่าฉาง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.ท่าฉาง

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายประเวศน์ ราชพิบูลย์ พัฒนาการอำเภอท่าฉาง ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.ท่าฉาง โดยมี นายเลอชาย สยังกูล ปลัดอาวุโสอำเภอท่าฉาง เป็นประธานการประชุม เพื่อรายงานผลการอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 และร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการของดเบี้ยปรับของลูกหนี้ค้างชำระ ตั้งแต่ปี 2556-2559 รวมไปถึงการขอปลดหนี้ค้างชำระของลูกหนี้กองทุนฯ โอกาสนี้ นายประเวศน์ ราชพิบูลย์ ได้นำเรียนชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการ “สตรีแบ่งปันรักปลูกพืชผักปลอดภัย” เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อำเภอท่าฉาง
ณ ห้องประชุมอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Visited 60 times, 1 visits today)