สพอ.ท่าฉาง ติดตามงานพัฒนาชุมชนและเตรียมความพร้อมเป็นหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างสรรค์ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ 👩🏻‍🌾🌾🌱

วันที่ 9 ตุลาคม 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนายประเวศน์ ราชพิบูลย์ พัฒนาการอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วย น.ส.นัยนา มากแก้ว นว.พช.ชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าฉาง ร่วมประชุมหมู่บ้าน บ้านท่าพิกุล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับกองทุนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นย้ำให้ครัวเรือนมีการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง พอประมาณ
2. การดำเนินกิจกรรมโครงการ “๑ ตำบล ๑ ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ” ภายใต้การ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” สามารถเป็นศูนย์กระจายแลกเปลี่ยน เมล็ดพันธุ์ วัตถุดิบ พืชผักสวนครัว เกิดชุมชนเกื้อกูล รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง ซึ่งชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านต่างเห็นชอบในแนวคิดนี้ของท่านผู้ว่าการจังหวัด โดยพร้อมใจกันจะร่วมขับเคลื่อนแนวคิดนี้ให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
3. การประชาสัมพันธ์เชิญชวนสตรีในหมู่บ้านร่วมสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อส่งเสริมให้สตรีสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบบาทสตรีหมู่บ้าน
4. การเตรียมความพร้อมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแล้วรายได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้สำรวจหาปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพในหมู่บ้านและการสำรวจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการฯ
ณ ศาลาหมู่บ้านท่าพิกุล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Visited 5 times, 1 visits today)