ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประเวศน์ ราชพิบูลย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าฉาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน