“พช.ท่าชนะ ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชน กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลคันธุลี “