โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวอัจจิมา มุสิกะพันธุ์

พัฒนาการอำเภอท่าชนะ

นางปณิตา มณีรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าชนะและคันธุลี

น.ส.สายชล มุสิกะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวัง

น.ส.ปัญญพร เพชรศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลประสงค์

น.ส.พิรญาณ์ ภูริพงศธร

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลสมอทองและคลองพา

(Visited 689 times, 5 visits today)